ZÁPIS

Mateřská škola a Základní škola Velichovky, příspěvková organizace

Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky, IČ: 75016796

tel.: 491 880 187, email: ms.velichovky@cmail.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

ve Velichovkách

školní rok 2023/2024

 

Zápis do Mateřské školy Velichovky se uskuteční prezenčně ve dnech

2 a 3. května 2023 od 14.30-17.00h v budově MŠ (Nová čtvrť 118).

 

Zápis bude JEDNOTNÝ (tj. i pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle zákona § 33 odst.1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění s místem pobytu ve spádové oblasti)

 

Žadatel o umístění dítěte do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace, Jaroměřská 73, 552 11, Velichovky, musí doložit:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření lékaře
  o splnění podmínky nezbytného očkovacího statusu dítěte pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, příp. o imunitě vůči nákaze nebo kontraindikaci (podmínka vyjádření lékaře se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání);
 • své oprávnění dítě zastupovat, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce;
 • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • cizinci za účelem strpění pobytu se prokáží vízovým štítkem, záznamem o udělení dočasné ochrany nebo razítkem v cestovním pasu

Formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v sekci „Dokumenty“ na webu mateřské školy www.msvelichovky.cz. V tištěné podobě bude k dispozici v budově Mateřské školy, Nová čtvrť 118, 552 11, Velichovky v týdnu od 11.-14. dubna 2023 od 14.30h do15.45h.

Vytisknutý, vyplněný a podepsaný formulář lze předat formou:

 • zaslání poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Velichovky, Jaroměřská 73, 552 11, Velichovky;
 • zaslání do datové schránky školy (9k8mtw9);
 • podepsat elektronickým podpisem a zaslat na email školy; (skolavelichovky@seznam.cz); žádost, zaslaná emailem bez elektronického podpisu, je neplatná;
 • osobním podáním v den zápisu.

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Přidělení registračního čísla

Po podání žádosti bude dítěti formou formuláře přiděleno registrační číslo.

Možnost nahlédnutí do spisu

Před vydáním rozhodnutí máte možnost se seznámit s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům můžete dne ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 29. května 2023 13. - 16.00h v budově ZŠ, Jaroměřská 73.

 

Seznam přijatých dětí (uveřejněno pouze registrační číslo dítěte) bude zveřejněn

na webových stránkách MŠ, na webových stránkách obce Velichovky a v tištěné podobě na budově MŠ dne 31. května 2023

 

Podmínky přijetí

 • Doložení lékařského potvrzení o podrobení se stanoveným pravidelným očkováním nebo naplnění některé z výjimek (netýká se dětí, které mají plnit povinnost předškolního vzdělávání)
 • Přednostní přijetí spádových dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku

 

Stanovená kritéria přijetí

 • Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ v sekci „Dokumenty“.

 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ.

 

Další informace o činnosti školy jsou dostupné na webových stránkách školy www.msvelichovky.cz.

 

Ve Velichovkách dne 16. 3. 2023                                                             Mgr. Hana Pekárková, ředitelka školy

 Březen

PO ÚT ST ČT SO NE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1. třída - Knihovna Velichovky "Berušky"
Deskohraní v MŠ 14.30
1. třída - Pojďte si hrát na školu - předškoláci v ZŠ 15-15.45h
1. třída - MTU
2. třída - Solná jeskyně
1. třída - PC v ZŠ Předškoláci 13-14.00h
Hudební pohádka v MŠ
2. třída - Solná jeskyně
Ponožkový den
1. třída - Velikonoční výlet
2. třída - Solná jeskyně
Velikonoční dílničky s rodiči 15.00h
Ukliďme Česko

Duben

PO ÚT ST ČT SO NE
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2. třída - Solná jeskyně
1. třída - Zápis do 1.třídy ZŠ
1. třída - Knihovna Velichovky "Berušky"
Deskohraní v MŠ 14.30
Velký pátek
Velikonoční pondělí
1. třída - PC v ZŠ Předškoláci 13-14.00h
Sférické kino v ZŠ
1. třída - Dravci v ZŠ
Den Země
1. třída - MTU
1. třída - Projektový den mimo MŠ
Čarodějnice v MŠ