ZÁPIS

Mateřská škola a Základní škola Velichovky, příspěvková organizace

Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky, IČ: 75016796

tel.: 491 880 187, email: ms.velichovky@cmail.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

ve Velichovkách

školní rok 2024/2025

 

Zápis do Mateřské školy Velichovky se uskuteční prezenčně ve dnech

 

6 a 7. května 2024 od 14.30 - 17.00h  

v budově MŠ (Nová čtvrť 118).

 

Zápis bude JEDNOTNÝ (tj. i pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle zákona § 33 odst.1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění s místem pobytu ve spádové oblasti)

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ v sekci „Dokumenty“.

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 • Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 • Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 1. 2025 dosáhnou třetího roku věku od nejstarších
  po nejmladší do výše stanoveného počtu.
 • Ostatní děti v pořadí od nejstarších po nejmladší do výše stanoveného počtu.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE ZÁPISU 

Žadatel o umístění dítěte do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace, Jaroměřská 73, 552 11, Velichovky, musí doložit:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření lékaře o splnění podmínky nezbytného očkovacího statusu dítěte pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, příp. o imunitě vůči nákaze nebo kontraindikaci (podmínka vyjádření lékaře se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání);
 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte;
 • své oprávnění dítě zastupovat, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce;
 • cizinci za účelem strpění pobytu se prokáží vízovým štítkem, záznamem o udělení dočasné ochrany nebo razítkem v cestovním pasu.

Formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v sekci „Dokumenty“ na webu mateřské školy www.msvelichovky.cz. V tištěné podobě bude k dispozici v budově Mateřské školy, Nová čtvrť 118, 552 11, Velichovky v týdnu od 8.-12. dubna 2024 od 14.30h do15.45h.

Vytisknutý, vyplněný a podepsaný formulář lze předat formou:

 • zaslání poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Velichovky, Jaroměřská 73, 552 11, Velichovky;
 • zaslání do datové schránky školy (9k8mtw9);
 • podepsat elektronickým podpisem a zaslat na email školy; (skolavelichovky@seznam.cz); žádost, zaslaná emailem bez elektronického podpisu, je neplatná;
 • osobním podáním v den zápisu.

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

 

Přidělení registračního čísla

Po podání žádosti bude dítěti formou formuláře přiděleno registrační číslo.

 

Možnost nahlédnutí do spisu

Před vydáním rozhodnutí máte možnost se seznámit s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům můžete
dne ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 20. května 2024 13. - 16.00h v budově ZŠ, Jaroměřská 73.

 

Seznam PŘIJATÝCH dětí (uveřejněno pouze registrační číslo dítěte) bude zveřejněn

na webových stránkách MŠ, na webových stránkách obce Velichovky a v tištěné podobě na budově MŠ dne  

24. května 2024

 

Další informace o činnosti školy jsou dostupné na webových stránkách školy www.msvelichovky.cz.

 

 

 

Ve Velichovkách dne 25.3.2024                                   Mgr. Hana Pekárková, ředitelka školy       

 Červen

PO ÚT ST ČT SO NE
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Celoškolkový výlet
1. třída - Knihovna Velichovky "Berušky"
1. třída - MTU
1. třída - PC v ZŠ Předškoláci 13-14.00h
Běh rodinných družstev ZŠ
Odpoledne ke Dni otců
2. třída - Knihovna Jaroměř
Divadlo v MŠ
1. třída - Výlet předškoláků
Úvodní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
Pasování předškoláků

Červenec

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31