ZÁPIS

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

ve Velichovkách

školní rok 2020/2021

 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií jsme upravili procesní způsob zápisu, jehož záměrem je omezení osobního kontaktu.

 

Zápis do MŠ se uskuteční v termínu od 4. května 2020 do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Způsob podání žádosti pro žadatele o umístění dítěte do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace, Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky.

 

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a čestné prohlášení k očkování jsou k dispozici v sekci dokumenty (na tomto webu).

Vytisknutý, vyplněný a podepsaný formulář + povinné přílohy žádosti lze předat:

  • vhozením do poštovní schránky ZŠ Velichovky,
  • zaslat poštou na adresu ZŠ (Jaroměřská 73, 55211 Velichovky),
  • zaslat do datové schránky školy (9k8mtw9),
  • podepsat elektronickým podpisem a zaslat na email školy (skolavelichovky@seznam.cz).

Žádost, zaslaná emailem bez elektronického podpisu, je neplatná.

 

Vytištěné formuláře (žádost a čestné prohlášení) budou také k dispozici v budově ZŠ Velichovky 27. dubna 2020 od 8:00 do 12:00.

 

Žadatel musí doložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
  • čestné prohlášení k očkování včetně kopie očkovacího průkazu dítěte (tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání),
  • prostou kopii rodného listu dítěte (po ověření údajů z rodného listu bude tento dokument skartován, nebude zakládán do spisu)

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Přidělení registračního čísla

Po podání žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, které Vám bude zasláno
na emailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

 

Možnost nahlédnutí do spisu

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se
k podkladům můžete dne 18. 5. 2020 v době od 13:00 – 15:00 hodin v budově základní školy Jaroměřská 73.

 

Seznam přijatých dětí (uveřejněno pouze registrační číslo dítěte) bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy, na budově MŠ a webových stránkách obce Velichovky dne 25. května 2020.

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace, budou děti přijímány podle stanovených kritérií:

  1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 12. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci dokumenty.

 

Podmínky pro přijetí dítěte

Nejmladší děti, které mohou být do MŠ přijaty, musí do 31. 12. 2020 dosáhnout třetího roku věku.

Doložení Čestného prohlášení k očkování, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním včetně kopie očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře
a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ.

 

Další informace o činnosti školy jsou dostupné na webových stránkách školy www.msvelichovky.cz.

 

Ve Velichovkách 8. dubna 2020                                  Mgr. Hana Pekárková, ředitelka školy               

 Leden

PO ÚT ST ČT SO NE
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Obnovení provozu MŠ
1. třída - MTU - 4.lekce

Únor

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1. třída - Škola nanečisto v ZŠ - předškoláci
1. třída - MTU