ZÁPIS

Základní škola a Mateřská škola Velichovky, Jaroměřská 73, 552 11, Velichovky

Tel: 491 880 187, email: ms.velichovky@cmail.cz

 


 

 

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

ve Velichovkách školní rok 2022/2023

 

Zápis do Mateřské školy Velichovky se uskuteční prezenční formou

ve dnech 4. - 5. května 2022 od 14.30 - 17.00h v budově MŠ (Nová čtvrť 118)

 

Žadatel o umístění dítěte do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace, Jaroměřská 73, 552 11, Velichovky musí doložit:

  • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • S sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte.

 

Formulář Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v sekci „Dokumenty“ na webu MŠ. V tištěné podobě je k dispozici v budově MŠ Velichovky v týdnu 25. - 29. 4. 2022 od 14.30 - 15.45h. Lze vyplnit i na místě v termínu zápisu.

 

Vytisknutý, vyplněný a podepsaný formulář bude předán osobně v termínu zápisu.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

 

Přidělení registračního čísla

Po podání žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, které Vám bude osobně sděleno v den zápisu.

 

Možnost nahlédnutí do spisu

Před vydáním rozhodnutí máte možnost se seznámit s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům můžete
dne 9. května 2022 od 13. - 15.00h v budově ZŠ (Jaroměřská 73).

 

Seznam přijatých dětí (uveřejněno pouze registrační číslo) bude zveřejněn na webových stránkách MŠ, na budově MŠ a na webových stránkách obce Velichovky dne 11.5.2022.

 

Podmínky po přijetí dítěte

  • Nejmladší děti, které mohou být do MŠ přijaty, musí do 31.12.2022 dosáhnout třetího roku věku.
  • Očkování dítěte dle očkovacího kalendáře, příp. potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

Stanovená kritéria přijetí

  • Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.12.2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
  • Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstarších po nejmladší.
  • K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 21.června 2022 od 14.30-17.00h.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8.2022 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ v sekci „Dokumenty“.

 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem do MŠ.

Další informace o činnosti školy jsou dostupné na webových stránkách školy www.msvelichovky.cz.

 

Ve Velichovkách dne 1.4.2022                                                                             Mgr. Hana Pekárková, ředitelka školy

 

 

 Květen

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1. třída - Předškoláci v ZŠ 15.-15.45h
Zápis do MŠ 2022-23
1. třída - Knihovna Velichovky tř.Berušky
Zápis do MŠ 2022-23
1. třída - PC V ZŠ -předškoláci 13.-14.00h
Tajný výlet s maminkami
CVIČNÁ EVAKUACE MŠ
Divadlo v MŠ
SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Červen

PO ÚT ST ČT SO NE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Den dětí
1. třída - Knihovna Velichovky "Berušky"
Tajný výlet s tatínky
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro ukrajinské děti
1. třída - Tajný výlet předškoláků (s přespáváním v MŠ)
1. třída - Pasování předškoláků